MISSIÓ I OBJECTIUS

La principal missió de la Fundació Via- Guasp és la millora de la qualitat de vida de les persones que pateixen un trastorn mental. Per tal d’assolir-ho treballem els següents objectius:

– La defensa dels drets i la dignitat de la persona amb trastorn mental.

L’assessorament i tramitació de les diferents mesures de suport a la capacitat jurídica.

– L’exercici de les mesures de suport que li hagin estat encomanades legalment.

– La informació sobre els recursos terapèutics de tractament i assistència existents per a la persona amb trastorn mental.

– La sensibilització de la societat i de l’administració pública.

– La creació de centres i serveis de tota classe, tendents a la promoció dels esmentats drets de la persona amb trastorn mental.

– La col·laboració i participació amb les instàncies polítiques, administratives i judicials a fi d’aconseguir les reformes legislatives adequades i la seva aplicació judicial més adient a les necessitats de les persones que pateixen aquests trastorns.

– La col·laboració amb altres entitats de suport, amb coordinadores o federacions que tinguin els mateixos o similars objectius i amb els departaments de l’Administració que tinguin cura i intervenció en els temes de la protecció de les persones amb trastorn mental i/o que rebin assistència en la seva capacitat jurídica.

– La ruptura de l’estigma social que recau sobre les persones que tenen un diagnòstic i el foment de les relacions interpersonals i habilitats socials a través d’activitats de lleure.