MISSIÓ I OBJECTIUS

La principal missió de la Fundació Tutelar Via- Guasp és la millora de la qualitat de vida de les persones que pateixen una malaltia mental. Per tal d’assolir-ho treballem els següents objectius:

– La defensa dels drets i la dignitat de la persona amb malaltia mental.

– L’assessorament i tramitació del procés de modificació de capacitat legal i de les figures jurídiques de protecció (tutela, curatela, defensor judicial…)

– Exercici de la tutela, curatela o funcions tutelars que li hagin estat conferides legalment.

– La informació sobre els recursos terapèutics de tractament i assistència existents per a la persona amb malaltia mental.

– La sensibilització de la societat i de l’administració pública en el tema.

– La creació de centres i serveis de tot tipus, tendents a la promoció dels esmentats drets de la persona amb malaltia mental.

– Col·laborar i participar amb les instàncies polítiques, administratives i judicials a fi d’aconseguir les reformes legislatives adequades i la seva aplicació judicial més adient a les necessitats de les persones que pateixen una malaltia mental.  

– Col·laboració amb altres entitats tutelars, amb coordinadores o federacions que tinguin els mateixos o similars objectius i amb els departaments de l’Administració que tinguin cura i intervenció en els temes de la protecció de les persones amb malaltia mental i/o que tinguin la seva capacitat legal modificada.

– Trencar amb l’estigma social i fomentar les relacions interpersonals i habilitats socials a través d’activitats de lleure.