Objectius

Per tal de desenvolupar la missió de la Fundació Via-Guasp, treballem els següents objectius:

 

OBJECTIUS

 

  1. Promoure, a través de Fiscalia o de les famílies, les mesures de suport a la capacitat jurídica de les persones amb trastorn mental, que no puguin governar-se a si mateixes i/o administrar els seus béns.

  2. Promoure, gestionar i exercitar, si cal, l’assistència i altres figures jurídiques per a la protecció de les persones amb trastorn i els seus drets. I controlar i supervisar el funcionament de les mateixes per a què responguin realment als interessos individuals de cada persona i participar, en tot cas, en els òrgans complementaris, col·laborant amb les entitats i autoritats competents, procurant fomentar l’autonomia personal de tota persona assistida, d’acord amb les directrius de la Convenció Internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat.

  3. Administrar els béns de les persones assistides que li siguin encarregats i els dots o llegats que li hagin estat posats a la seva disposició per la deguda administració.

  4. Informar, a tots nivells i per tots els mitjans possibles, sobre els recursos terapèutics, de tractament i assistència existents per a persones amb trastorn mental, sensibilitzant a la societat i a l’administració pública.

  5. Crear, gestionar i administrar, en el seu cas, serveis i tot tipus d’activitats que tendeixin a la promoció dels esmentats drets de les persones amb trastorn mental i procurar i facilitar els mitjans que possibilitin la seva rehabilitació.

  6. La docència, a tots nivells, general i especialitzada, a personal tècnic, administratiu i de serveis generals i la investigació de nous recursos i mitjans de tractament.