Finalitats

A.

La defensa dels drets i la dignitat de la persona amb malaltia mental.

C.

La informació a tots nivells sobre els mitjans terapèutics i assistencials pel malalt psíquic.

E.

La creació de centres i serveis de tot tipus, tendents a la promoció dels esmentats drets del malalt psíquic.

B.

L’assessorament i tramitació de la incapacitat, la tutela i la curatela quan sigui necessària, així com la titularitat i l’exercici si s’escau de tot el mencionat anteriorment.

D.

La creació de centres i serveis de tot tipus, tendents a la promoció dels esmentats drets del malalt psíquic.

F.

La docència , a tots nivells, general i especialitzada, per el personal tècnic, administratiu i de serveis generals.