Servei d’Assistència

L’assistència d’una persona es fa necessària quan aquesta necessita de suport per exercir la seva capacitat en qualsevol de les àrees vitals.

Cobreix les necessitats de suport i protecció dels drets personals i patrimonials, i promou l’autonomia de les persones amb trastorn mental que reben mesures de suport en l’exercici de la seva capacitat. Vetlla perquè les persones assistides gaudeixin d’una millor qualitat de vida en tots els àmbits.

Tot això es treballa a través de les tres àrees de la fundació :

 • Àrea social
 • Àrea econòmica
 • Àrea jurídica

Aquestes tres àrees són les encarregades de realitzar les següents funcions:

– Detectar necessitats personals en tots els àmbits a través de l’elaboració d’un pla d’atenció individual per tal de buscar estratègies i alternatives per mantenir i millorar la qualitat de vida de la persona assistida.

– Cobertura de necessitats bàsiques d’alimentació, vestimenta, habitatge, higiene…

– Fer visites periòdiques de seguiment al domicili, residències u hospitals.

 • Fer els acompanyaments de la persona assistida en aquelles situacions que ho requereixin i en funció de l’autonomia de cada persona.
 • Tenir cura de la seva salut, tant física com psíquica, realitzant els acompanyaments mèdics necessaris i la supervisió de la medicació.
 • Cercar, coordinar i gestionar els diversos suports de l’entorn comunitari i dels serveis especialitzats en els diversos àmbits (salut, treball, lleure, serveis social, serveis externs, habitatge, voluntariat…)
 • Establir el pressupost econòmic i prioritzar-ne les despeses, així com el seguiment i el control.
 • Establir i fomentar vincles entre la persona assistida i la fundació a través d’una relació de confiança i comprensió.
 • Valorar les relacions familiars i socials i potenciar-ne les relacions beneficioses.
 • Fomentar la inclusió en la comunitat de la persona assistida, trencant amb l’estigma social.
 • Gestionar el servei d’urgència els 365 dies de l’any segons els protocols establerts per l’entitat.
 • Protecció jurídica i gestió de qualsevol tràmit jurídic que la persona pugui necessitar (herències, autoritzacions judicials, assistència davant procediments judicials…)